Vanaf het eerste contact moment, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Aanmelden

 • Aanmelden voor een cursus, online coaching of coaching aan huis kan met het contactformulier.
 • Kiem-Ster dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van het gezin.
 • Kiem-Ster behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dienst te weigeren.


Inschrijving

 • Deelname aan een cursus gebeurt op volgorde van aanmelding.
 • Indien een cursus vol is, kan de cursist ingeschreven worden op de eerst volgende datum voor de betreffende cursus.
 • Met jouw inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van de Algemene Cursusvoorwaarden.

 

Overdragen van de kennis

 • De informatie word overgedragen van Kiem-Ster tot gezin is bedoeld voor eigen gebruik. De technieken en de theoretische kennis mogen overgedragen worden aan andere ouders, bedrijven en concurrenten van Kiem-Ster. Het is dus niet toegestaan op met het materiaal van Kiem-Ster andere hiermee op te leiden.
 • Het is niet toegestaan videomateriaal te maken van de cursussen en coaching.
 • De teksten en technieken staan geregistreerd en zijn beschermd. Daarom kunnen er, indien nodig, gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Copyright
Niets uit de cursus of coaching mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kiem-Ster. De teksten en technieken staan geregistreerd en zijn beschermd. Indien nodig worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Betaling

 • Prijzen worden vastgesteld door Kiem-Ster en vermeld op de website.
 • Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.
 • Wanneer een betalingstermijn is verstreken wordt er een eerste herinnering verstuurd. Bij een tweede herinnering rekenen wij 20% extra in rekening van het verschuldigde bedrag.

 

Restitutie (annulering):

 • Wanneer een cursist een factuur heeft ontvangen, dient hij/zij deze te betalen binnen 14 werkdagen.
 • Voor de cursus, dient de cursist 24 uur van te voren de factuur te hebben betaald. 
 • Voor online coaching, dient de cursist 24 uur voor het kennismakingsgesprek de factuur te hebben betaald. 
 • Voor coaching aan huis dient de cursist 24 uur van te voren minimaal 50% betaald te hebben.
 • Betalen in termijnen is mogelijk, met toestemming van Kiem-Ster.

 

Afmelden

 • De cursist dient minimaal 24 uur van te voren zich af te melden van de cursus, coaching online of coaching aan huis. Dit geld ook voor de wekelijkse bezoeken en online contactmomenten. 
 • De cursus kan worden verplaatst naar een andere datum. Bij een pakket van online coaching of coaching aan huis, wordt het contactmoment verplaatst. 
 • Als dit termijn verstreken is, krijgt de cursist geen geld terug. 

 

Cursussen, online coaching en coaching aan huis.

 • In het geval van ziekte van de een van de coaches van Kiem-Ster zal één vervangende datum worden aangeboden of een vervangende coach.
 • Ziekte van de cursist dient telefonisch of per mail gemeld te worden.
 • Kiem-Ster is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Kiem-Ster schaadt.
 • Deelname geschiedt op eigen risico. Kiem-Ster is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus of coaching.
 • Kiem-Ster is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Kiem-Ster is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Kiem-Ster is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus of coaching met de opgedane kennis doet.
 • Alle informatie die een cursist verstrekt zal door Kiem-Ster vertrouwelijk behandeld worden.
 • Kiem-Ster en cursisten hebben een geheimhoudingsplicht voor bedrijfsgevoelige en/of persoonlijke informatie die door één van de cursisten wordt verstrekt tijdens de cursus en coaching.
 • Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

 

Klachten

 • Kiem-Ster dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.
 • Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt aan de cursist het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Kiem-Ster verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en de afhandeling wordt geregistreerd in een digitaal systeem en bewaard voor een termijn van twee jaar.

 

Corona

 • Tijdens de cursus en coaching aan huis, zijn alle personen boven 12 jaar verplicht een mondkapje te dragen. 
 • Heb je klachten die bij Corona passen, volg dan de afmeld procedure.
 • Kiem-ster zorgt voor een Corona veilige omgeving. De maatregelen worden voorafgaande de cursus en coaching aan huis vermeld.
 • De maatregelen die Kiem-ster verwacht, moeten door de cursisten worden nageleefd. Bij het weigeren van de maatregelen die Kiem-Ster heeft opgesteld, mag Kiem-Ster de cursist weigeren. In dit geval heeft de cursist geen recht op restitutie.